سیستم انبار

ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار :

• اطلاعات پايه
 1. امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها(انبار فنی,کترینگ,...)
 2. امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها بر پایه سیستم پرسنلی
 3. امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا
 4. امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف
 5. امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كد كالا در سه سطح گروه، زيرگروه و سريال كالا)
 6. امكان تعريف مكان‌هاي نگهداري كالا در انبار، همچون قفسه، رديف و ...
 7. امكان تعيين كالاهاي انبار براي هر سال مالي
 8. امكان تعيين كالاهاي غير مشمول درخواست عادي يا غيرقابل خريد در يك دوره زماني
 9. امكان تعريف كالاهاي مشابه براي هر يك از اقلام انبار
 10. امكان تعريف فروشندگان و توليدكنندگان كالا به همراه مشخصات آنها شامل: نام، نشاني، تلفن و ...
 11. امكان تعريف كارپردازان و مشخصات شخصي و شغلي آنها
 12. امكان تعريف مراكز هزينه مطابق مراكز هزينه تعريف شده توسط امور مالي
 13. امكان تعريف واحدهاي درخواست كننده كالا
 14. امكان تعريف افراد تحويل گيرنده‌ كالا در واحدها و مشخصات شخصي و شغلي آنها
 15. امكان تعريف واحدهاي سازمان
 16. امكان تعريف منابع تهيه كالا
 17. امكان ثبت اطلاعات كالا شامل: نام، طبقه، واحد شمارش، كشور سازنده، شركت سازنده، مصرفي يا غيرمصرفي، حداقل موجودي، حداكثر موجودي، نقطه سفارش و ...
 18. امكان تعريف سال مالي براي انبار براي انجام عمليات مختلف انبارداري
 19. امکان تولید بارکد برای کالا

• موردهای کاربری مربوط به ورود كالا به انبار
 1. امكان صدور درخواست خريد كالا توسط انبار و پيگيري آن
 2. امكان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقيم براي كالاهاي خريداري شده با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار توضيح: منظور از قبض انبار مستقيم، قبض انباري است كه براي كالاهايي كه وارد انبار نمي‌شوند و مستقيم به واحد مربوط تحويل داده مي‌شوند، صادر مي‌شود.
 3. امكان تهيه كاردكس انبار
 4. امكان صدور قبض براي كالاهايي كه از محل تنخواه خريداري و وارد انبار و از انبار خارج مي‌شوند (جهت تسويه تنخواه با حسابداري) با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
 5. امكان تخصيص كالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
 6. امكان صدور قبض انبار براي كالاهايي كه به امانت گرفته مي‌شوند و كنترل موجودي آنها
 7. امكان صدور قبض انبار براي كالاهاي امانتي برگشتي به انبار از واحدهاي داخل سازمان و يا سازمان‌هاي ديگر
 8. امكان ثبت كالاهاي مرجوعي از واحدها به انبار و صدور قبض براي آنها و اضافه كردن به موجودي انبار
 9. امكان ثبت كالاهاي مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده مي‌شوند
 10. امكان ثبت كالاهاي برگشت از فروش
 11. امكان ثبت كالاهاي وارده از تعميرگاه
 12. امكان ثبت كالاهايي كه بين انبارها جابجا مي‌شوند و صدور قبض و حواله براي آنها و اصلاح موجودي انبار
 13. امكان ثبت هزينه‌هاي اضافي در گزارش قبض انبار
 14. امكان ثبت تخفيف هر كالا و تخفيف كلي فاكتور در قبض انبار
 15. امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در قبض انبار با كالاهاي درخواست شده براي خريد
 16. امكان ثبت مشخصات فروشنده، فاكتور و كارپرداز در قبض انبار
 17. امكان ثبت مشخصات فني كالاهاي وارد شده به انبار در قبض انبار
 18. امكان كنترل توالي شماره قبض انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)
• موردهای کاربری مربوط به خروج كالا از انبار
 1. امكان صدور فرم درخواست كالا از انبار توسط كليه واحدهاي سازماني و ثبت عمليات مربوط به تأييد درخواست، تحويل كالا و پيگيري درخواست‌هاي تحويل داده نشده
 2. امكان صدور حواله توسط انبار براي كالاهاي مختلفي كه توسط يك واحد سازماني درخواست مي‌شود
 3. امكان صدور حواله انبار براي كالاهاي خريداري شده جهت تحويل به واحدهاي متقاضي كالا
 4. امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در حواله انبار با كالاهاي درخواست شده
 5. امكان ثبت، كنترل عمليات و صدور حواله انبار براي كالاهايي كه از انبار به ديگران امانت داده مي‌شود
 6. امكان صدور حواله برگشت امانت براي كالاهايي كه با قبض امانتي وارد انبار و به متقاضي تحويل داده شده است
 7. امكان صدور حواله انتقالي و كنترل عمليات براي كالاهايي كه بين انبارها انتقال داده مي‌شوند
 8. امكان صدور حواله براي كالاهاي ضايعاتي
 9. امكان ثبت عمليات مربوط به مرجوع كردن كالاها
 10. امكان ثبت كالاهايي كه از طريق مزايده يا روشهاي ديگر به فروش مي‌رسند
 11. امكان ثبت كالاهايي كه جهت تعمير ارسال مي‌شوند
 12. امكان ثبت كالاهايي كه به دلايلي از قبيل زيست محيطي، بهداشتي و ... معدوم مي‌شوند
 13. امكان ايجاد سند حمل (بارنامه) براي تمامي اسناد خريد، فروش و اماني
 14. امكان تكميل و تاييد حواله‌هاي فروش توسط سرپرست انبار و دريافت امضاي مشتري روي حواله فروش پس از ارسال كالا جهت ثبت در كارت موجودي انبار
 15. امكان كنترل توالي شماره حواله انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)
 16. امكان تحويل كالاي مشابه و ثبت آن در حواله انبار در صورت فقدان كالاي درخواست شده در انبار
 17. امكان كنترل موجودي كالا در زمان صدور حواله به نحوي كه در صورت صدور حواله انبار براي يك كالا به تعداد بيشتر از موجودي انبار، موجودي كالا پس از صدور حواله انبار منفي نشود

• موردهای کاربری مربوط به جستجو، حفظ و نگهداري كالا و سوابق آن و كنترل موجودي انبار
 1. امكان اجراي عمليات انبار‌داري به صورت متمركز و غيرمتمركز
 2. امكان ثبت مشخصات كالاهاي انبار و كنترل موجودي تعدادي و ريالي انبار و دسترسي به آن
 3. امكان نگهداري يك كالا در انبار با قيمت‌هاي مختلف
 4. امكان ثبت سند تعديل
 5. امكان ثبت سند انتقال
 6. امكان كنترل موجودي كالا در انبار در هر زمان با توجه به توالي شماره قبض‌ها و حواله‌ها و تاريخ و زمان (ساعت) صدور آنها
 7. امكان كنترل موجودي كالاهاي اماني
 8. امكان اعلام كالاهايي كه به نقطه سفارش رسيده‌اند به صورت خودكار به همراه تعداد مورد نياز براي خريد جهت انجام سفارش به موقع و تأمين كالا
 9. امكان ثبت و نگهداري نتايج بازرسي كالاهاي خريداري شده
 10. به روز شدن انبار به صورت خودكار در هنگام ثبت معاملات خريد و فروش
 11. امكان نگهداري صورتحساب‌هاي خريد
 12. امكان اولويت‌بندي درخواست‌ها و كنترل اعتبارات و برنامه خريد
 13. امكان تخصيص يا مشاهده مكان كالا در انبار قبل از صدور قبض يا حواله انبار
 14. امكان مشاهده گردش كالا در هر انبار با توجه به توالي و زمان صدور قبض و حواله انبار
 15. امكان جستجو بر اساس نام كالا، بخشي از نام، كد كالا و بخشي از كد

• موردهای مربوط به مغايرت‌هاي مالي، انجام عمليات حسابداري و انبارگرداني
 1. امكان دستيابي به مغايرت‌هاي مالي و تهيه فهرست‌هاي مالي و گزارش‌هاي مختلف از انبار در دوره‌هاي زماني موردنظر
 2. امكان انتقال مانده به سال بعد و انتقال اطلاعات حساب‌ها به عمليات حسابداري پايان سال مالي شامل: انتقال اطلاعات تعدادي و ريالي و اسناد مربوط به انحراف نرخ‌هاي اقلام موجود
 3. امكان تهيه و صدور سند حسابداري انبار بر اساس ضوابط دستگاه مربوط و ارسال اطلاعات به سيستم مالي به صورت خودكار
 4. امكان اصلاح خودكار اسناد حسابداري حاصل از عمليات انبار در هنگام تصحيح قبض، حواله، فاكتور و ديگر عمليات انبار
 5. امكان تعيين انواع روش‌هاي قيمت گذاري شامل ميانگين موزون، ميانگين شناور، اولين صادره از اولين وارده (FIFO)، اولين صادره از آخرين وارده (LIFO) و روش استاندارد
 6. امكان انجام تعديلات تعدادي و ريالي، اصلاح ريالي اسناد پس از قطعي شدن و صدور سند تعديلات مجدد
 7. امكان قيمت گذاري اسناد به صورت برآوردي و واقعي و انجام محاسبات لازم در هنگام عمليات تعديل اسناد به طور خودكار
 8. امكان سرشكن شدن هزينه‌هاي ثبت شده در سند مالي روي كالاهاي انبار به طور خودكار و تاثيرگذاري اسناد مالي روي قيمت ميانگين موزون
 9. امكان صدور حواله انتقال كالا بين انبارها و سند حسابداري آن به طور خودكار
 10. امكان تنظيم عمليات انبار‌گرداني براساس نياز دستگاه، انجام عمليات انبارگرداني آخر دوره و انجام تعديلات ناشي از آن و تهيه گزارش مغايرت انبارگرداني به صورت تعدادي و ريالي
 11. امكان ثبت اطلاعات حمل، بيمه و ترخيص كالا در مورد قراردادهاي خريد

• گزارشات
 1. امكان ايجاد انواع گزارش‌هاي تاريخچه‌اي، عملياتي و مديريتي به صورت آماري و نموداري
 2. امكان گزارش‌گيري از موجودي كالا در انبار، فهرست و مشخصات كالاها و گزارش‌هاي كنترل موجودي
 3. امكان گزارش‌گيري از اقلام تحويلي به واحدها
 4. امكان گزارش مصرف كالا به تفكيك كالا، واحدهاي تحويل گيرنده و شخص تحويل گيرنده
 5. امكان گزارش‌گيري از اقلامي كه به نقطه سفارش رسيده‌اند و گزارش سفارش‌هاي انجام شده و نشده
 6. امكان گزارش‌گيري از اقلام راكد، گزارش قطعات پر مصرف و كم مصرف و گزارش كالاهاي با موجودي صفر
 7. امكان گزارش‌گيري از مصرف مراكز هزينه و مصرف بخش‌هاي مختلف دستگاه
 8. امكان گزارش‌گيري از فهرست روزانه و ماهانه دريافت كالا، تهيه كاردكس كالا و كاردكس كلي به تفكيك گروه كالاها
 9. امكان گزارش‌گيري از اقلامي كه در يك دوره گردش داشته‌اند و تهيه فهرست گردش اسناد
 10. امكان گزارش‌گيري از موجودي اول دوره مالي
 11. امكان گزارش‌گيري از موجودي تعدادي و ريالي به تفكيك انبارها
 12. امكان گزارش‌گيري تعدادي و ريالي اقلام وارده به انبارها و اقلام صادره از انبارها
 13. امكان گزارش‌گيري از درخواست‌هاي كالا از انبار، كالا‌هاي رسيده به انبار، حواله‌هاي صادر شده براي كالا، حواله‌هاي برگشتي و ابطال شده، درخواست‌هاي معوقه و انجام نشده، درخواست‌هاي خريد كالا و خريد‌هاي انجام شده و نشده در تاريخ‌هاي تعيين شده
 14. امكان گزارش‌گيري از كالاهاي اماني وارده يا صادره به تفكيك مراكز هزينه
 15. امكان گزارش موجودي انبارگرداني كه طي مراحل مختلف قابل تهيه ‌باشد و تهيه گزارش مغايرت انبارگرداني به صورت تعدادي و ريالي
 16. امكان تهيه گزارش مغايرت بين حسابداري انبار و حسابداري مالي و تهيه گزارش تراز ريالي انبارها
 17. امكان مشاهده، بازيابي و مقايسه اطلاعات قبلي و سال جاري سيستم انبار
 18. امكان گزارش‌گيري از فهرست فروشندگان
 19. امكان گزارش‌گيري از اطلاعات بارنامه‌ها
 20. امكان گزارش‌گيري از اقلام جايگزين
 21. امكان گزارش‌گيري از عمليات انتقال كالا بين انبارها
 22. امكان گزارش‌گيري از وضعيت كالاي برگشتي به انبار
 23. امكان گزارش‌گيري از بدهي پرسنل به انبار
 24. امكان گزارش‌گيري از قيمت‌ كالاهاي حواله شده و هزينه‌هاي انجام شده براي هر واحد سازماني و يا مركز هزينه
 25. امكان تهيه گزارش‌هاي دلخواه به صورت پارامتريك (Report Generator)

• امنيت و حدود دسترسي
 1. امكان تعريف كاربران و تعيين محدوده مجاز هر كاربر در اجراي عمليات كاربري به منظور افزايش امنيت اطلاعات (به عبارتي مشخص ‌گردد كه هر كاربر با توجه به رده و مسئوليت‌هاي سازماني تا چه سطحي مجاز به حذف، اضافه، تغيير و يا رويت چه بخش‌هايي از اطلاعات است.)
 2. امكان تهيه پشتيبان كامل از اطلاعات سيستم
 3. امكان ايجاد تدابير امنيتي براي جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز
 4. امكان ثبت كليه وقايع سيستم

• ارتباط سيستم انبار با ساير سيستم‏ها
 1. امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم اموال و دارايي‌هاي ثابت
 2. امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم مالي
 3. امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم خريد
 4. امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم فروش
 5. امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم پرسنلي
 6. امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم تداركات
 7. امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم دبيرخانه
 

© کلیه حقوق مادی، معنوی و حق نشر این وب سایت و محتوی آن متعلق به شرکت صبا فناوری اطلاعات است.