سیستم بودجه و بهای تمام شده
به مانند سیستم حسابداری سیستم بهای تمام شده نیز بر مبنای استفاده در شرکتهای تولیدی و یا خدماتی و یا پروژه ای ، دارای ویژگیها و زیر سیستم های متفاوتی می باشد. حتی در سازمانهای خدماتی ممکن است سیستم بهای تمام شده جهت استفاده در یک واحد تولیدی داخلی سازمان استفاده گردد. بنابراین تحلیل نیاز سازمان پیش از ارائه زیر سیستمهای بهای تمامی شده امری اجتناب ناپذیر می باشد. در ادامه به برخی از زیر سیستم ها و مورد های کاربری معمول این سیستم اشاره شده است:
 • اطلاعات پایه
  1. بودجه فروش
  2. بودجه موجودی‌های پایان دوره
  3. بودجه هزینه‌های تولید و یا ارائه خدمات اعم از مواد، دستمزد و سربار
  4. قیمت تمام شده کالای ساخته شده و یا خدمات ارائه شده و فروش رفته
  5. بودجه هزینه‌های اداری
  6. بودجه هزینه‌های توزیع و فروش
  7. بودجه صورت سود و زیان
  8. هزینه‌های سرمایه‌ای
  9. بودجه نقدی
  10. بودجه ترازنامه
  11. بودجه صورت جریان نقدی
  12. دریافت اطلاعات معین‌های هزینه و بهای‌ تمام شده از سیستم حسابداری
  13. معرفی ماهیت هزینه‌ها، رفتار هزینه‌ها و مبلغ بودجه شده هر یک ازمعین‌های هزینه در هر یک از مراکز هزینه‌
  14. اطلاعات مبانی تسهیم هزینه‌ها، مقادیر تسهیم هزینه و مشخص نمودن رابطه مراکز سهم‌دهنده و سهم‌گیرنده
  15. قابلیت محاسبه بهای تمام شده بر مبنای فرمول‌های متفاوت ارائه خدمت مراکز
  16. قابلیت تعریف دوره‌های برآورد جهت محاسبات بهای تمام شده خارج از دوره‌های بودجه و واقعی به منظور تجزیه و تحلیل حساسیت‌ها و گزارشات توجیهی اقتصادی

 • مورد های کاربری
  1. تعیین و پیش بینی اطلاعات بودجه بصورت ماهیانه و فصلی
  2. طبقه بندی و تفکیک رفتارهزینه ها
  3. پیش بینی هزینه ها به تفکیک هر عامل
  4. محاسبات بهای تمام شده استاندارد برمبنای عوامل بهای تمام شده در سطح مراکز کاری
  5. امکان پیش بینی اقلام ارزی در بودجه
  6. تعیین پیش بینی وصول مطالبات
  7. امکان برقراری ارتباط با سایر سیستمهای یکپارچه
  8. امکان اصلاح و تطبيق نتايج پيش‌بيني با نظر مديريت و تعديل انحرافات محاسباتي
  9. عملیات مربوط به نقل و انتقالات تولیدات بین مراکز/ ایستگاه‌های کاری
  10. عملیات مربوط به دریافت اطلاعات مواد مصرفی در هر یک از مراکز هزینه از سیستم انبار
  11. عملیات مربوط به دریافت اطلاعات هزینه‌های واقعی به تفکیک مراکز هزینه از سیستم حسابداری
  12. عملیات مربوط به زمان‌های واقعی کارکرد در هر یک از مراکز کاری
  13. صدور اسناد حسابداری برای دوره‌های معین شده استاندارد و واقعی

 • محاسبات
  1. کنترل قبل از محاسبات از قبیل ارتباط صحیح اطلاعات هزینه و مصارف با مراکز هزینه
  2. محاسبات تسهیم هزینه‌ها
  3. محاسبات مربوط به جذب هزینه‌ها
  4. محاسبات بهای تمام شده استاندارد و واقعی

 • گزارشات
  1. گزارش پیش بینی فروش به تفکیک تعدادی و ریالی و نیز ماهیانه - فصلی
  2. گزارش بودجه خرید و مصارف مواد به تفکیک تعدادی و ریالی و نیز ماهیانه - فصلی
  3. گزارش براورد دوره وصول مطالبات
  4. گزارشات پیش بینی گردش نقدینگی
  5. گزارش بهای تمام شده واحد محصول و یا خدمت به تفکیک عوامل بهای تمام شده و نیز رفتار هزینه ها
  6. امکان کنترل و ارايه‌ي گزارش انحرافات ماهيانه و فصلي اقلام بودجه
  7. گزارشات تجزیه و تحلیل حساسیتها و نسبتهای مورد نیاز
  8. تهيه گزارش‌هاي جامع مديريتي در مراحل مختلف
  9. گزارشات مربوط به هزینه‌های تبدیل
  10. انحراف هزینه‌های تبدیل
  11. نرخ‌های جذب دستمزد و سربار
  12. هزینه‌های مراکز به تفکیک دستمزد و سربار
  13. هزینه‌های جذب شده مراکز
  14. گزارشات بهای‌تمام شده
  15. بهای تمام شده واحد خدمت
  16. بهای تمام شده استاندارد- واقعی - انحراف
  17. بهای تمام شده خدمت ارائه شده
  18. بهای تمام شده خدمت فروش رفته
 

© کلیه حقوق مادی، معنوی و حق نشر این وب سایت و محتوی آن متعلق به شرکت صبا فناوری اطلاعات است.