سیستم اموال

 • اطلاعات پايه
  1. امكان تعريف انواع گروه‌هاي اصلي و فرعي دارايي
  2. امكان تعريف انواع دارايي
  3. امكان تعريف انواع خودرو
  4. امكان تعريف انواع ملك
  5. امكان تعريف دارايي‌هاي نامشهود نظير سرقفلي، امتياز انشعاب خدمات عمومي (تلفن، گاز و ...)، مالكيت معنوي و ...
  6. امكان تعريف اطلاعات ويژه يك مال نظير شرايط خاص بهره‏برداري، تعمير و نگهداري، ضمانت (گارانتي)، خدمات پس از فروش، نوع پوشش بيمه و مبلغ و مدت آن،‌ توضيح خاص و ...
  7. امكان تعريف مراكز هزينه مطابق با مراكز هزينه تعريف شده توسط امور مالي دستگاه
  8. امكان تعريف مشخصات ساختمان‌ها، طبقات و اتاقها نظير نشاني، مساحت عرصه و اعيان، تعداد، نوع كاربري و ...
  9. امكان تعريف مشخصات محل‌هاي استقرار اموال نظير ساختمان، طبقه، اتاق، مركز هزينه، شخص تحويل گيرنده و ...
  10. امكان تعريف امناي اموال و مشخصات شخصي و شغلي آنها
  11. امكان تعريف انبارداران و مشخصات شخصي و شغلي آنها
  12. امكان تعريف اشخاص تحويل گيرنده اموال و مشخصات شخصي و شغلي آنها
  13. امكان تعريف وقايع گوناگون نظير سيل، زلزله، سرقت، آتش سوزي، تصادف و ...
  14. امكان تعريف جدول استهلاك

 • موردهای کاربری مربوط به ثبت اموال
  1. امكان ثبت اموال براي شروع بهره‌بر‏داري از اموال منقول و غيرمنقول خريداري شده
  2. امكان ثبت اموال حاصل از پروژه‏ها و طرحهاي عمراني
  3. امكان تخصيص شماره به اموال اعم از منقول و غيرمنقول
  4. امكان ثبت اموال اماني
  5. امكان ثبت اموال اجاره‏اي
  6. امكان ثبت اموال توافقي (قراردادهاي مشاركتي)
  7. امكان ثبت مشخصات ظاهري و فني اموال نظير مبلغ، شماره سريال، پلاك، رنگ، اندازه، تعداد، عمر مفيد،‌ تاريخ ثبت مال و ...
  8. امكان ثبت مشخصات املاك نظير نام مالك (به نام دولت، ‌به نام دستگاه، به نام دولت با نمايندگي از طرف دستگاه و ...)، نحوه تملك (خريداري، اهدايي، تصرف و ...)، وضعيت كاربري (اداري، تجاري، مسكوني، زراعي باغي و ...)، وضعيت ثبتي (فاقد سابقه ثبتي، در جريان ثبت، داراي سند مالكيت و ...)، پلاك ثبتي، نشاني، مساحت عرصه و اعيان، مورد استفاده و ... مطابق آيين‏نامه مستندسازي و تعيين بهره‏بردار اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 33980/ت 27211 هـ مورخ 16/7/1381 مصوب هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.
  9. امكان ثبت مشخصات خودرو و ايجاد كارت مخصوص براي هر خودرو به منظور ثبت تعميرات، نصب لوازم اضافه و ساير وقايعي (تصادف و ...) كه براي خودرو اتفاق مي‏افتد، با ذكر تاريخ، شماره كيلومتر و ...
  10. امكان ثبت مشخصات دارايي‌هاي نامشهود نظير سرقفلي، امتياز انشعاب خدمات عمومي (تلفن، گاز و ...)، مالكيت معنوي و ...
  11. امكان ثبت مشخصات اوراق بهادار نظير نوع، تاريخ سررسيد، نحوه تملك،‌ مبلغ، صادر كننده و ...
  12. امكان ثبت مشخصات اموال در حكم مصرفي و غير مصرفي
  13. امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك مركز هزينه
  14. امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك ساختمان، طبقه و اتاق
  15. امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك واحدها
  16. امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك كاركنان
  17. امكان ثبت مشخصات اموال در فرمت دفاتر، فرم‌ها، كارت‌ها و جداول مخصوص ابلاغ شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و چاپ آنها

 • موردهای کاربری مربوط به تغييرات و جابجايي اموال
  1. امكان ثبت عمليات مربوط به اموال رسيده و فرستاده
  2. امكان ثبت عمليات مربوط به تعميرات اساسي اموال
  3. امكان ثبت عمليات مربوط به اموال بركنار شده يا اسقاط شده
  4. امكان ثبت عمليات مربوط به اهدا يا واگذاري اموال
  5. امكان ثبت عمليات مربوط به جابجايي اموال
  6. امكان ثبت عمليات مربوط به امانت دهي اموال به ديگران
  7. امكان ثبت عمليات مربوط به امانت گرفتن اموال از ديگران
  8. امكان ثبت عمليات مربوط به برگشت اموال اماني يا واگذار شده
  9. امكان ثبت عمليات مربوط به فروش اموال
  10. امكان ثبت عمليات مربوط به اجاره اموال
  11. امكان ثبت عمليات مربوط به پايان اجاره اموال
  12. امكان ثبت، تنظيم و چاپ پروانه خروج مال از سازمان يا مؤسسه در مواقع ضروري و ثبت مشخصات اموال خارج شده، واحد درخواست كننده، شخص خارج كننده و ... طبق فرمت ابلاغ شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي
  13. امكان ثبت عمليات مربوط به تغييرات و انتقال اموال در فهرست دفاتر، ‌فرم‌ها، كارت‌ها و جداول مخصوص ابلاغ شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و چاپ آنها
  14. امكان تهيه صورتجلسه تحويل و تحول اموال و چاپ آن

 • موردهای کاربری مربوط به محاسبه استهلاك
  1. امكان تعيين روش استهلاك دارايي از طريق گروه دارايي و يا اقلام دارايي و محاسبه استهلاك دارايي براساس ماده 151 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و بخشنامه شماره 74876 مورخ 28/12/1381 سازمان امور مالياتي كشور و ديگر قوانين، مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در آينده در اين خصوص ابلاغ خواهند شد.
  2. امكان تعيين نوع و ميزان استهلاك اموال به صورت جمعي، گروهي و يا انتخاب يك دارايي
  3. امكان انتخاب روش تأثيرگذاري تغيير يا تعمير اساسي دارايي در محاسبه استهلاك
  4. امكان محاسبه استهلاك دارايي‌ها در مقاطع زماني پيش‏بيني شده
  5. امكان اعلام اموال مستهلك شده
  6. امكان اعلام بلااستفاده شدن دارايي به منظور محاسبه بخشي از استهلاك دارايي و اعلام بكارگيري مجدد دارايي

 • موردهای کاربری مربوط به اموال مفقود شده و حادثه ديده
  1. امكان ثبت اطلاعات مربوط به وقايعي نظير سيل، زلزله، ‌سرقت، آتش‏سوزي، تصادف و ... كه براي اموال اتفاق مي‏افتد و تنظيم گزارش و صورتجلسه براي آنها
  2. امكان حذف اموالي كه در اثر وقايع از بين رفته‏اند از فهرست اموال
  3. امكان ثبت عمليات مربوط به پيگيري و نتايج پرونده سرقت اموال
  4. امكان ثبت اعلام پيدا شدن اموال مفقود شده يا مسروقه
  5. امكان ثبت مجدد اموال مفقود شده يا مسروقه‏اي كه پيدا شده‏اند، به فهرست اموال
  6. امكان ثبت عمليات مربوط به پيگيري و نتايج پرونده پوشش بيمه‏اي اموال حادثه ديده

 • موردهای کاربری مربوط به بازديد (مشاهده) عيني اموال
  1. امكان ثبت اطلاعات حاصل از بازديد امين اموال از اموال و شرح آن نظير تاريخ مشاهده، وضعيت بهره‏برداري از مال (سالم، معيوب، متروك، اسقاط، مفقود) و ...
  2. امكان ثبت نتايج صورت برداري و شمارش دارايي‌ها
  3. امكان گرفتن تراز دارايي و چاپ آن

 • امكانات جستجو و بررسي
  1. امكان جستجو براساس اطلاعات موجود در سيستم
  2. امكان جستجوي پويا براساس پارامترهاي مختلف و قابل تعريف توسط كاربر

 • گزارش‏ها
  1. امكان گزارش‏گيري و مشاهده اطلاعات يك مال
  2. امكان گزارش‏گيري و مشاهده اطلاعات اموال به صورت كلي
  3. امكان گزارش‏گيري از مراكز هزينه، محل‌هاي استقرار و تحويل‏گيرندگان اموال
  4. امكان گزارش‏گيري از وضعيت اموال به لحاظ جابجايي، جايگزيني، فروش، اسقاط، ‌حذف و ...
  5. امكان گزارش‏گيري از وضعيت اموال به لحاظ محل استقرار (ساختمان، طبقه و اتاق)، فرد تحويل‏گيرنده، مركز هزينه و واحد
  6. امكان گزارش‏گيري از نقل و انتقالات دارايي‏ها بين واحدها، مراكز هزينه و اشخاص در دوره‏هاي زماني تعيين شده
  7. امكان گزار‏ش‏گيري از تعميرات يا تغييرات اساسي دارايي
  8. امكان گزارش‏گيري از تغييرات اموال در دوره‏هاي زماني تعيين شده
  9. امكان تهيه گزارش از مشخصات فني اموال
  10. امكان تهيه گزارش از اموال براساس طبقات سيزده‎گانه
  11. امكان تهيه گزارش مغايرت دارايي‌هاي عيني و دفتري
  12. امكان تهيه گزارش از امناي اموال
  13. امكان تهيه گزارش از اموال رسيده و فرستاده
  14. امكان گزارش‏گيري از اموال اماني (امانت گرفته شده و امانت داده شده)
  15. امكان گزارش‏گيري از اموال اجاره‏اي (اجاره داده و اجاره شده)
  16. امكان گزارش‏گيري از اموال در اختيار يك كارمند، واحد، مركز هزينه و ...
  17. امكان گزارش‏گيري از اموال موجود در يك ساختمان، طبقه، اتاق و ...
  18. امكان گزارش‌گيري از اموال مصرفي راكد
  19. امكان گزارش‏گيري از اموال توافقي
  20. امكان گزارش‏گيري از اموال مفقودي
  21. امكان گزارش‏گيري از اموال اهدا يا واگذار شده
  22. امكان گزارش‏گيري از اموال مسروقه
  23. امكان گزارش‏گيري از اموال اسقاطي
  24. امكان گزارش‏گيري از هزينه استهلاك اموال
  25. امكان گزارش‏گيري از هزينه استهلاك دارايي‌ها به تفكيك مراكز هزينه
  26. امكان گزارش‏گيري از دارايي‌هاي مستهلك شده
  27. امكان تهيه فهرست استهلاك ماهيانه دارايي‌ها
  28. امكان گزارش‏گيري از اطلاعات مربوط به مقادير استهلاك سال‌هاي قبل
  29. امكان گزارش‏گيري از سوابق بلااستفاده شدن و استفاده مجدد دارايي‌ها
  30. امكان گزارش‏گيري از كارت تفصيلي دارايي ثابت
  31. امكان ارائه گزارش از كارت مخصوص خودرو
  32. امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموالي كه سررسيد بيمه آنها در شرف اتمام است
  33. امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموالي كه سررسيد معاينه فني، تعمير و يا ساير موارد ضروري از اين دست در مورد آنها فرا رسيده است
  34. امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموالي كه سررسيد ضمانت (گارانتي) يا خدمات پس از فروش آنها نزديك است
  35. امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموال اماني كه سررسيد عودت آنها نزديك مي‏باشد
  36. امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموالي كه عمر مفيد آنها تمام شده است
  37. امكان تنظيم زمان ارائه هشدار پيش از سررسيد مربوط به عمرمفيد، بيمه، معاينات، امانت،‌ ضمانت، خدمات پس از فروش و ... به طور جداگانه
  38. امكان تهيه گزارش‏هاي آماري و طبقه‏بندي شده دارايي‌ها
  39. امكان گزارش‏گيري پويا براساس نياز و تعريف كاربر
  40. امكان چاپ كليه گزارش‌ها
 

© کلیه حقوق مادی، معنوی و حق نشر این وب سایت و محتوی آن متعلق به شرکت صبا فناوری اطلاعات است.